• Algemene Voorwaarden HACR

  1. HACR verplicht zich naar beste vermogen te adviseren, daarbij ondersteund door een brede kennis op Kynologisch Gebied, opgebouwd door opleiding en bijscholing;
  2. Het advies c.q. de behandeling leiden niet tot aansprakelijkheid van HACR. De bezitter / eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek;
  3. HACR kan geen garantie geven op de uitkomst van de geadviseerde therapie. HACR heeft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting;
  4. Bij uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht;
  5. HACR behoudt zich ten alle tijden het recht voor cliënten te weigeren;
  6. Alle door HACR schriftelijk of mondeling gegeven adviezen zijn vertrouwelijk en worden enkel aan de cliënt verstrekt, tenzij deze goedkeuring geeft voor verstrekking aan bijvoorbeeld dierenarts of hondenschool;
  7. Indien door ziekte van een HACR medewerker of een cliënt een afspraak moet worden verzet, zijn hieraan geen kosten verbonden;
  8. Betaling met betrekking tot een consult vindt plaats contant tijdens het consult of via de bank binnen een week na het consult c.q. les. HACR behoudt zich het recht voor het adviesplan pas na ontvangst van de betaling te verstrekken;
  9. HACR verplicht zich het adviesplan uiterlijk één week na ontvangst betaling per e-mail te verstrekken;
  10. Cliënten kunnen tot 3 maanden na het laatste consult gebruik maken van kosteloos aanvullend advies op afstand, bij voorkeur per e-mail. HACR verplicht zich binnen twee werkdagen op deze e-mails te reageren;
  11. Met betrekking tot cursussen dient betaling uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Is de betaling dan niet binnen vervalt de reservering en worden mensen van de reservelijst benaderd;
  12. In geval van ziekte van docenten of ander gevallen van overmacht kunnen lessen worden verplaatst. Dit zal in overleg met de cursisten gebeuren. Verplaatsing van lessen geeft de cursist geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld;
  13. Na ontvangst van het cursusgeld ontvangt u lesmateriaal digitaal. Na ontvangst van het lesmateriaal is er geen restitutie van (een deel van) het cursusgeld mogelijk.

  Privacy Statement
  HACR verzamelt uitsluitend gegevens van cursisten en van personen die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief. De gegevens beperken zich tot naam, emailadres en, in het geval van cursisten, studieresultaten en factuuradres. De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere instanties. Ontvangers van de Nieuwsbrief kunnen zich desgewenst eenvoudig afmelden via de nieuwsbrief. Hun gegevens zullen na afmelding onmiddellijk verwijderd worden. Gegevens van cursisten blijven bewaard. Cursisten die hun gegevens verwijderd of gewijzigd willen zien kunnen dat aangeven door een email te sturen naar info@hacr.nl ter attentie van H. Schnock. We zullen dan ervoor zorgdragen dat deze gegevens binnen twee werkdagen verwijderd of gewijzigd worden.